Huisregels


In en Om Café De Heeren Van Waerden geldt ten allertijde de huidige Wet- en Regelgeving van de Staat der Nederlanden. Aan een aantal punten hechten wij extra veel Waerden. Deze punten hebben wij opgesteld in het huisregelement van MuziekCafé " De Heere Van Waerden".

HUISREGELEMENT:


1. “DE HEERE VAN WAERDEN” HEEFT IN EEN AANTAL HUISREGELS VERWOORD WAT BINNEN HET CAFÉ VAN

      DE BEZOEKERS WORDT VERWACHT EN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN. BIJ HET BETREDEN VAN

      “DE HEERE VAN WAERDEN”GELDEN DAN OOK DE HUISREGELS VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” EN GAAT

      U AKKOORD MET DE HUISREGELS OPGESTELD ALS HIERONDER.


2. ALLE AANWIJZINGEN VAN MEDEWERKERS VAN “DE HEERE VAN WAERDEN”, DIE VERBAND HOUDEN MET

     DE HUISREGELS, MOETEN DIRECT WORDEN OPGEVOLGD.


3. BINNEN “DE HEERE VAN WAERDEN”STELLEN WIJ HET OP PRIJS DAT U ENKEL GEBRUIK MAKEN VAN

     OPENBARE RUIMTEN, DIT GESCHIED OP EIGEN RISICO.


4. BIJ “DE HEERE VAN WAERDEN” GAAN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR OM EN IS HET DAN OOK VERBODEN

     OM BELEDIGINGEN TE UITEN OF DISCRIMINERENDE OPMERKINGEN TE MAKEN.


5. VOOR HET HANDHAVEN VAN DE RUST IN DE DIRECTE OMGEVING VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” IS HET

     NIET TOEGESTAAN OM GELUIDSOVERLAST TE VEROORZAKEN.


6. BIJ “DE HEERE VAN WAERDEN” GAAN WIJ RESPECTVOL MET ELKAAR OM, HET IS DAN OOK VERBODEN

     DOOR WOORD OF GEBAAR ( HANDELING), ONZE BEWONERS, BEZOEKERS EN MEDEWERKERS SEKSUEEL

     TE INTIMIDEREN.


7. “DE HEERE VAN WAERDEN”DIENT ZICH TE HOUDEN AAN DE VEREISTEN VAN DE DRANK- EN

      HORECAWETGEVING, ZWAK ALCOHOLHOUDENDE DRANK WORDT DAAROM NIET VERSTREKT AAN

      BEZOEKERS JONGER DAN 18 JAAR EN STERK ALCOHOLHOUDENDE DRANK WORDT NIET VERSTREKT AAN

      BEZOEKERS JONGER DAN 21 JAAR. BIJ TWIJFEL OVER DE LEEFTIJD VAN EEN BEZOEKER VAN

      MEDEWERKERS VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” DE BEZOEKER EEN LEGITIMATIEBEWIJS TE TONEN.


8. OM DE SFEER TIJDENS HET VERBLIJF NIET NEGATIEF TE LATEN BEÏNVLOEDEN WORDT ER BIJ HET

     VERMOEDEN VAN DRONKENSCHAP GEEN ALCOHOL AAN DE DESBETREFFENDE PERSOON GESCHONKEN.


9. TIJDENS UW AANWEZIGHEID MAAKT U GEBRUIK VAN EIGENDOMMEN VAN “DE HEERE VAN WAERDEN”

     EN DERDEN, HET IS VERBODEN OM DIEFSTAL OF VERNIELINGEN TE PLEGEN.


10. OM DE RUST, ORDE EN VEILIGHEID BINNEN “DE HEERE VAN WAERDEN” TE BEWAKEN, IS HET VERBODEN

        OM GEWELD TE GEBRUIKEN OF MET GEWELD TE DREIGEN.


11. OM U EN UW FAMILIE, VRIENDEN EN KENNISSEN EEN AANGENAAM VERBLIJF TE KUNNEN BIEDEN, IS HET

         VERBODEN OM DRUGS OF WAPENS TE BEZITTEN, TE GEBRUIKEN OF TE VERHANDELEN.


12. “DE HEERE VAN WAERDEN” STELT HAAR LOCATIE NIET VOOR ANDERE DOELEINDEN TER BESCHIKKING

         DAN IN ONS BELEID IS VASTGESTELD, HET IS DAAROM VERBODEN OM GOEDEREN TE VERHANDELEN OF

         TE HELEN.


13. DE MEDEWERKERS VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” WAKEN OVER DE UW VEILIGHEID, BIJ CALAMITEITEN

        TREEDT HET NOODPLAN IN WERKING. U WORDT VRIENDELIJK DOCH DRINGEND VERZOCHT

        AANWIJZINGEN VAN DE MEDEWERKERS OP TE VOLGEN.


14.  LAAT UW EIGENDOMMEN OP DE LOCATIE VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” EN IN UW AUTO NIET     

         ONBEHEERD ACHTER. “DE HEERE VAN WAERDEN” IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERMISSING,

         BESCHADIGING OF DIEFSTAL VAN UW EIGENDOMMEN. PARKEREN, ZOWEL OP DE PARKEERPLAATS ALS

         IN DE OMGEVING VAN “DE HEERE VAN WAERDEN” GESCHIEDT OP EIGEN RISICO.


         HET OVERTREDEN VAN DE HUISREGELS OF HET NIET OPVOLGEN VAN AANWIJZIGINGEN KAN LEIDEN

         TOT EEN WAARSCHUWING OF HET WEIGEREN VAN TOEGANG TOT DE OPENBARE RUIMTEN VAN

         “DE HEERE VAN WAERDEN”.


         SANCTIES OP DE OVERTREDEN HUISREGELS ZIJN TERUG TE VINDEN IN HET HANDHAVINGSBELEID VAN

         “DE HEERE VAN WAERDEN” DAT TER INZAGE LIGT BIJ DE RECEPTIE VAN “DE HEERE VAN WAERDEN”.


         VAN MISDRIJVEN WORDT ALTIJD AANGIFTE GEDAAN BIJ DE POLITIE.